Slumpvisa drogtester

Skolans drogpolicy – en helhet

Enbart drogtester löser inte problemet med att elever använder droger. Däremot är drogtester en insats av flera i en policy. Skolans viktigaste förebyggande insats är att vara en väl fungerande skola där elever trivs, är trygga och utvecklas och där relationerna till vuxna är avgörande. Till det behövs en policy som beskriver skolans regler, förebyggande insatser och hur skolan agerar vid oro och misstanke om att elever använder narkotika.

Viktigast för att se och uppmärksamma elever är skolans lärare, personal och inte minst elevhälsa. Goda relationer, personal som ser och vet hur de ska agera inom ramen för policyn är centralt. Till det finns ytterligare insatser för att öka risken för upptäckt. Slumpvisa och misstankebaserade drogtester är en insats, besök av narkotikahundar en annan som blivit vanligare i skolan.

Till det kommer olika typer av trygghets- och säkerhetsåtgärder som också blivit vanligare, särskilt efter morden på Kronans skola i Trollhättan 2015. Det kan handla om att bygga om entréer och receptioner, införa passerbrickor, stänga oövervakade ingångar och installera övervakningskameror.

Detta har hittills inte setts som drogförebyggande åtgärder och forskning saknas. Men trygghets- och säkerhetsåtgärder av detta slag bidrar till att öka upptäcktsrisken och begränsa den aktiva narkotikahanteringen som kan förekomma i skolan och dess omedelbara närhet både av elever och obehöriga. De kan därigenom antas ha en förebyggande effekt även på användningen av droger.

I en policy behövs också sanktioner om reglerna överträds, men även stöd och hjälp inom elevhälsan och socialtjänsten för de elever som upptäcks och behöver hjälp. Syftet med policyn och de olika insatserna är att förebygga, tidigt uppmärksamma och tidigt kunna stödja och hjälpa elever. Det är helheten i skolans policy som är avgörande. Det finns skäl att anta att alla dessa olika insatser tillsammans inom ramen för en policy och strategi har en förebyggande effekt.

Nu utvecklar flera skolor en praktik med policy där slumpvisa drogtester utgör en insats. Utmaningen nu är att få en bättre systematik i arbetet som är nödvändigt för att kunna utvärdera och studera effekter.
Genom att enbart hänvisa till de två randomiserade studierna och att det vetenskapliga stödet för slumpvisa drogtester därför är otillräckligt samtidigt med att upprepa Skolinspektionens avrådan från drogtester skapas en osäkerhet i skolan om vad skolan kan, får och bör göra för att utveckla det förebyggande arbetet.
Att kunskapsunderlaget är otillräckligt betyder att det är för få studier genomförda. Det betyder inte att insatsen inte ger effekt, men vi behöver mer forskning. Det gäller även misstankebaserade tester. Betyder det att slumpvis drogtestning inte kan rekommenderas? Nej, vi vet tillräckligt för att fortsätta att utveckla en praktik men det behövs också mer forskning.

Länktips

 • Vägledning för skolan: Frivilliga slumpvisa drogtester i skolan

  Vad ska skolan tänka på vid slumpvisa drogtester i skolan?

  Läs mer
 • Narkotikahundar och slumpvisa drogtester i gymnasieskolan – en kartläggning

  Rapporten visar att antalet gymnasieskolor som infört slumpvisa drogtester ökat avsevärt sedan 2010 och att antalet skolor och kommuner som infört narkotikasök med hund är stort och sannolikt ökande.

  Läs mer
 • Artikel

  Beskrivning

  Läs mer