Vägledning/­Certifiering

Till skillnad från många andra insatser inom området så är en certifiering enligt en standard inte ett projekt som pågår under en begränsad tidsperiod. Standarden hjälper istället skolledningen att arbeta systematisk med åtgärder för att kontinuerligt bekämpa användning av droger inom skolan. Positiva effekter av en certifiering och medföljande åtgärder och rutiner är inte bara en bättre arbetsmiljö, större trivsel i skolan och bättre studieresultat. Utöver detta blir ni även en föregångare och förebild för andra skolor och er verksamhet blir mer attraktiv.

Om ni har frågor kring vägledningsmallen eller certifieringsprocessen är ni välkomna att kontakta oss!

Vägledning - Certway

För att stötta skolorna att komma i mål med en certifiering har Certway AB tagit fram en vägledningsmall gällande rutiner för en drogfri skola. Mallen följer en given struktur och skolan kan lägga allt fokus på själva innehållet, dvs. beskriva arbetet för att förebygga att eleverna provar och använder droger samt hur skolan agerar när den upptäcker att någon av eleverna använder droger. Vägledningsmallen levereras på USB tillsammans med ett utskrivet exemplar av mallen. Mallen bygger på kravdokumentet RS 2360:2013 samt vägledningsdokumentet RS 2360:2013, se under rubriken Certifiering - Qvalify för nedladdning av dessa.
Pris 2 450 kr exkl. moms.

Beställning av vägledningsmallen görs till Marie Jansson:
Tel: 0708-349778, E-post: marie@certway.se

Certifiering - Qvalify

Med en fungerande drogpolicy och handlingsplan på plats är det nu dags
att certifiera skolan som drogfri skola/verksamhet enligt standarden RS2360:2013. Certifieringen genomförs av certifieringsföretaget Qvalify.

En bra början är att ladda ner kravdokumentet ( RS2360:2013.pdf ) för att säkerhetsställa att skolan når upp till de krav som kommer att ställas för att den ska kunna certifieras som drogfri. Som komplement till kravdokumentet finns även ett förtydligande dokument ( Vägledning RS 2360-2013.pdf ) där kraven förtydligas och förklaras. I dokumentett finns en kortfattad avsikt med varje enskilt krav samt förklaringar i form av kommentarer. Det ingår även en bilaga som handlar om styrning av rutinbeskrivningar och en om internrevision.