Minskad narkotikaanvändning bland elever i Stockholm

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år i årskurs 9 och i år 2 på gymnasiet i Stockholms stad. Resultaten för 2022 är generellt stabila och förändringarna jämfört med föregående mätning är små men inom några områden märks en del förändringar.

Narkotikaanvändningen har minskat och ligger på en stabil nivå över tid, dock högre än det nationella genomsnittet i CAN:s mätningar.

I jämförelse med nationella siffror (CAN 2021) har unga i Stockholm testat narkotika i högre utsträckning i såväl årskurs 9 som i år 2 på gymnasiet. Bland elever i riket uppger 6 procent i årskurs 9 och 15 procent på gymnasiet år 2 att de har testat narkotika (jämfört med 12 % respektive 26 % bland Stockholmseleverna). På nationell nivå är trenden över tid likt Stockholm att användningen av narkotika i stort är oförändrad. I Sverige är det mer ovanligt att ha testat narkotika jämfört med övriga Europa (ESPAD 2019).

Snusning fortsätter att öka bland flickor och då framför allt användning av vitt snus.

Andelen elever som spelar för pengar ökar och det gör också andelen som upplever problem med sitt spelande.

Alkoholkonsumtionen minskar över tid.

Hot och våld minskar, både andelen som säger sig ha använt hot eller rån och de som blivit utsatta, däremot syns över tid en svag ökning i andelen som känner sig otrygga i sitt bostadsområde. Flickor uppger i betydligt högre utsträckning än pojkar att de känner sig otrygga.

Över tid finns en tydlig trend av försämrad psykosomatisk hälsa och sämre psykiskt välbefinnande bland eleverna, där flickor fortsatt upplever att de mår sämre än pojkar.

Lämna en kommentar